نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران
سالن خلیج فارس
6 الی 9 مردادماه سال 1398